หน้าแรก HOMELAND4SALE.COM
ขายบ้าน ขายที่ดิน ลงประกาศขายฟรี ทั่วประเทศ

 
 

รหัสประกาศ : 107741
อาคาร / บ้าน สำหรับเช่า 120 ตรว. ซอยวิภาวดี-รังสิต 16/25 (ซ.โชคชัยร่วมมิตร) ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กดที่รูปและรอสักครู่ เพื่อดูภาพขยาย


 
 
 
 

อาคาร / บา้น สา หรบั เชา่ 120 ตรว. ซอยวภิาวดี-รงัสติ 16/25 (ซ.โชคชยัรว่มมติร ) อาคาร / บา้น ใหม ่ สา หรบัเชา่ บนเนื้อท ี่120 ตรว. เหมาะสา หรบั ดา เนินการบา้นพกัคนชรา, อาคารสา นกังาน ,หรอือยอู่าศยั ทา เลตง้ัอยูท่ี่ ใกล ้สนง.ใหญก่ารบนิไทย , เซ็นทรลั ลาดพรา้ว , มหาวทิยาลยัเซ็นจอห์น , ซอยอยตู่รงขา้ม สา นกังาน กลต. เขา้ซอยมา ประมาณ 800 เมตร เดนิทางสะดวกสบาย เขา้ - ออก ได ้3 ทาง ซ. วภิาวด ี-รงัสติ 16 , ซ.รชัดาภเิษก 19 , ซ.ลาดพรา้ว 29 สามารถใช ้ รถไฟฟ้าใตด้นิ MRTสายสีน ้าเงนิ สถานีรชัดาและลาดพรา้วและ BTS หมอชติ ทางดว่นดนิแดง ทา เลทองใจกลางเมือง ยา่นธรุกจิ ข้อมูลเพิ่มเติม Tel. 080 – 9109469 คณุตนู LINE ID 0809109469 E-mail : neamb2re@gmail.com

 
 
 
 
กดแชร์
twitter facebook google+

ขาย : 50,000 บาท

ที่ตั้ง : ต.ดินแดง อ.เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร

ขนาด : 120 ตรว. (ไร่ - งาน - วา)

จำนวนผู้ชม : วันนี้ 1 รวม 172 ครั้ง

วันหมดอายุ : 06 มีนาคม 2560

ผู้ประกาศ : วิฑูรย์

โทร : ขออภัยประกาศหมดอายุ *หากท่านต้องการดูเบอร์โทรศัพท์ โปรดกดปุ่มนี้จำนวน 5 ครั้ง เพื่อระบุตัวตน

ส่งข้อความถึงเจ้าของประกาศ แก้ไข เลื่อน ลบ ส่งให้คนรู้จัก
 
 
 
 

ติดต่อซื้อโฆษณา