อาคาร / บ้าน สำหรับเช่า 120 ตรว. ซอยวิภาวดี-รังสิต 16/25 (ซ.โชคชัยร่วมมิตร) ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ลงประกาศฟรี
บ้านและที่ดิน » กรุงเทพมหานคร » 107741

อาคาร / บ้าน สำหรับเช่า 120 ตรว. ซอยวิภาวดี-รังสิต 16/25 (ซ.โชคชัยร่วมมิตร) ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

อาคาร / บา้น สา หรบั เชา่ 120 ตรว. ซอยวภิาวดี-รงัสติ 16/25 (ซ.โชคชยัรว่มมติร ) อาคาร / บา้น ใหม ่ สา หรบัเชา่ บนเนื้อท ี่120 ตรว. เหมาะสา หรบั ดา เนินการบา้นพกัคนชรา, อาคารสา นกังาน ,หรอือยอู่าศยั ทา เลตง้ัอยูท่ี่ ใกล ้สนง.ใหญก่ารบนิไทย , เซ็นทรลั ลาดพรา้ว , มหาวทิยาลยัเซ็นจอห์น , ซอยอยตู่รงขา้ม สา นกังาน กลต. เขา้ซอยมา ประมาณ 800 เมตร เดนิทางสะดวกสบาย เขา้ - ออก ได ้3 ทาง ซ. วภิาวด ี-รงัสติ 16 , ซ.รชัดาภเิษก 19 , ซ.ลาดพรา้ว 29 สามารถใช ้ รถไฟฟ้าใตด้นิ MRTสายสีน ้าเงนิ สถานีรชัดาและลาดพรา้วและ BTS หมอชติ ทางดว่นดนิแดง ทา เลทองใจกลางเมือง ยา่นธรุกจิ ข้อมูลเพิ่มเติม Tel. 080 – 9109469 คณุตนู LINE ID 0809109469 E-mail : neamb2re@gmail.com

ราคา 50,000 บาท บ้านเดี่ยวสองชั้น ขนาด 120 ตรว.

แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร

ประกาศหมดอายุ

ขออภัยประกาศนี้หมดอายุลงแล้ว โปรดใช้วิจารณญาณ ในการติดต่อสอบถาม เช่น ดูวันหมดอายุไปหลายปี หรือมากกว่า 6 เดือนแล้ว

ติดต่อสอบถาม


รหัสประกาศ : 107741
ผู้ประกาศ : วิฑูรย์
เบอร์โทรติดต่อ : 0809109469
อีเมล : neamb2re@gmail.com
วันที่ประกาศ : 06 กันยายน 2559 เวลา 18:12:02 น.
วันที่หมดอายุ : 06 มีนาคม 2560
IP : 58.9.70.xxx
เข้าชมวันนี้ 2 ครั้ง เข้าชมรวม 230 ครั้ง


ส่วนหนึ่งที่คุณอาจจะกำลังค้นหา